به خدا که کشتن سرباز، ابدا هم هنر نمی باشد

درخواست حذف این مطلب
از برای حفظ این کشور، هر ی را جگر نمی باشد
هر که را همچو آن سرباز، عشق میهن بسر نمی باشد
منتظر بوده مادر سرباز، که پسر را شبی کند داماد
هرگز از  غصه دل مادر، هر ی را خبر نمی باشد
طبق فرموده رسول الله، حب کشور نشانه دین است
هر که از دلش وطن رفته، پس ز دین هم اثر نمی باشد
به خدا که کشتن سرباز، ابدا هم هنر نمی باشد
مثل سرباز بازی شطرنج، زدن آن هنر نمی باشد

محمدصادق رزمی