به خدا که کشتن سرباز، ابدا هم هنر نمی باشد

درخواست حذف این مطلب
از برای حفظ این کشور، هر که را جگر نمی باشد
هر ی شبیه آن سرباز، عشق میهن بسر نمی باشد
بوده آرزوی مادرش اینکه، که پسر را شبی کند داماد
هرگز از  غصه دل مادر، هر ی را خبر نمی باشد
طبق فرموده رسول الله، حب کشور نشانه دین است
هر که از دلش وطن رفته، دین او ثمر نمی باشد
به خدا که کشتن سرباز، ابداً هم هنر نمی باشد
مثل سرباز بازی شطرنج، زدن آن هنر نمی باشد

محمدصادق رزمی